منشور کورش و ادعای نخستین متن حقوق بشر جهان:

منشور کورش و ادعای نخستین متن حقوق بشر جهان:

این منشور خود هم دروغی بزرگ است. این استوانه در سال ۱۸۷۹ پیدا شد. متن استوانه خود نشان می دهد که آنرا دبیران بابلی نوشته اند و در نگارش آن از سنت هزار ساله ی آشوری و بابلی الهام گرفته اند. نگاهی به مندرجات استوانه نشان می دهد ادعاهای بیموردی در این باره مطرح می شود و به هیچ وجه حقوق بشری در آن وجود ندارد. بقول دیلی تلگراف در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۸ ،…

بیشتر بخوانید