جهانشاه حقیقی / م. کریمی

     جهانشاه حقیقی، سلطانی توانا، هنرمندی زبردست و شاعری عارف پیشه بود که در تاریکترین دوران تاریخ ایران، هویت ملی ترکان را استحکام بخشید و با حکومت ۳۵ ساله ی خود ایران را مرکز توجه جهانیان ساخت. نوشتارها در باب زندگی و آثار این سلطانِ شاعر متفاوت و گاه متناقض است. از محل تولد وی تا ماهیت مذهب – سنی یا شیعه بودنش، شاعری مولد یا مقلد بودنش، سلطان عادل یا ستمگر بودنش مورد…

بیشتر بخوانید