دیوان اشعار ترکی و فارسی گوهری اردبیلی کتابی یاییلدی

دیوان اشعار ترکی و فارسی گوهری اردبیلی کتابی یاییلدی

دیوان اشعار میرمحمدتقی بن میرعبدالعزیز متخلص به “گوهری اردبیلی” شامل اشعار مذهبی، عرفانی و بویژه تاریخی شاعر درمورد اردبیل است. در این دیوان، اشعار زیادی درمورد والیان و کارگزاران سلسله قاجار و اردبیل(مانند: ضیاءالدوله، عباسقلی‌ خان جوانشیر،امیرنظام گروسی، نصرت‌الدوله، ناصرالدین و محمدشاه قاجار و…)؛ و شخصیتهای علمی و فقهی اردبیل(مانند: میرزا محسن مجتهد، سیداحمد پیشنماز، میر احمد خدام باشی و…) در دوران قاجار اردبیل وجود دارد. 🌺 سال اتمام دیوان: ۱۲۸۰ه.ق 🌺تصحیح و مقدمه: سعداله…

بیشتر بخوانید