ویژگی­های زبانی و ادبی مردم خمسه در دوره قاجاریان

ویژگی­های زبانی و ادبی مردم خمسه در دوره قاجاریان

نوشته: دکتر محمدرضا باغبان کریمی چکیده: برای تبیین ویژگی زبان و ادبیات منطقه، اشاره به دوره­ های دورتر را نیز می­طلبد. لذا باید اندکی از زمانِ مورد بحث جلوتر رفت. زبان مردم زنگان دیرینه­ای کهن دارد که هنوز مورد مناقشه بین ادیبان و مورخان است، اما مواد ادبی در دسترس، نشان از قدمتی کهن دارد که البته موضوع این مقال نیست. زبان و مواد ادبی، محصولِ صرفِ این دوره نیست. زبان مردم دارای مشخصات متفاوتی…

بیشتر بخوانید