تاریخ ادبیات کلاسیک آذربایجان – ۴

تاریخ ادبیات کلاسیک آذربایجان – ۴

  متن سخنرانی م. کریمی ۱۲/۰۳/۱۴۰۱ شان قیزی داستانی    ادبیات مکتوب آذربایجان آنگونه که باید شناخته نشده است. هنوز نه تنها نخستین آفرینشگران ادبیات ترکی آذربایجان شناخته نشده اند بلکه ادبیات کلاسیک بدرستی تدوین و معرفی هم نشده و فرصت لازم برای این امر مهیا نبوده است. آنچه توسط ادیبان در ایران، جمهوری آذربایجان، ترکیه و دیگر کشورهایی یا ملت های ترک نوشته شده اند با رنگ های سیاسی آلوده گشته است. هنوز هم…

بیشتر بخوانید