شاه بولاغی – تفرجگاه سلطانیه

شاه بولاغی – تفرجگاه سلطانیه

موقعیت طبیعی منطقه سلطانیه از گذشته تا به امروز ویژگی خاصی بدان بخشیده است. علاوه بر چمن زیبایش که معرف عموم می باشد، وجود برخی مزیت های جغرافیای این منطقه را مورد توجه شاهان و دولتمردان قرار داد. ارتفاع اراضی راه در سلطانیه از سایر قسمت ها بیشتر و در واقع این قسمت مرتفع از جهت بلندی حد مشخصی بین اراضی دو طرف راه است. سطح آن تا به امروز هموار مانده و آبهای جبال…

بیشتر بخوانید