تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۱۸ / م. کریمی

تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۱۸  / م. کریمی

 دانیشیق متنی ۲۱/۹/۱۴۰۰ دولت ترک سُبکری در زمان پیش از امپراتوری غزنویان امپراتوری غزنویان دوستان عزیز، امروز ۱۸مین هفته از سری سخنرانی هایی است که در باره تاریخ آذربایجان از پگاه تا امروز ادامه می دهیم. در ۱۷ هفته ی پیشین، سعی کردیم از آذربایجان به عنوان یکی از نخستین زیست گاههای انسان ها – آزیغ آنتروپ – صحبتمان راشروع کرده و از مدنیت های انسان آذربایجانی در این سرزمین وسیع که طبق مؤاخذ معتبر…

بیشتر بخوانید