تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۳۶

تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۳۶

متن سخنرانی م. کریمی ۱۳/۰۳/۱۴۰۱ نادرشاه نادرشاه از ترکان افشار و آخرین جهانگیر دنیا شناخته می شود. او از قبیله ی قیرخلو افشار بشمار می آید که نخست به عنوان یکی از فرماندهان حکومت صفوی وارد کارزار دولتی شد و در اندک مدتی با نشاندادن لیاقت و شجاعت بیمانندش توجه حکومتیان صفوی را جلب کرد. چیزی نگذشت که افغانها بر ایران هجوم آوردند و شیرازه ی کار دولتیان صفویه را از هم پاشیدند. نادرقلی توانست…

بیشتر بخوانید