نظامی و آرمانشهر او – ۵

  نظامی و آرمانشهر او – ۵

متن سخنرانی م. کریمی ۰۹/۰/۱۴۰۰ نظامی گنجوی شاعر اندیشه ورز و خردگرای آذربایجان از جمله نوادر دنیای شعر و تفکر است. او با خلاقیت ادبی خویش دنیای انسانیت را به تصویر کشیده و هنر شعرش را در خدمت اندیشه و ساختن دنیایی زیبا برای انسانها کرده است. نظامی همچون هر شاعر دیگری شعر را با غزل و عاشقانه سرودن آغاز کرده است اما در شعر به چنان درجه ای دست یافته است که بسیاری او…

بیشتر بخوانید