نظامی گنجوی و آرمانشهر او – ۲

نظامی گنجوی و آرمانشهر او – ۲

دانیشیق ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ امروز دومین جلسه در اتاقی است که در باره نظامی گنجوی و آرمانشهر او تشکیل شده است. جلسه پیشین صحبت کوتاهی در باره زندگی و آثار او کردیم. اما امروز سعی خواهم کرد در مورد منابع مورد استفاده ی این شاعر بزرگ بگویم. هفته ی پیش در برخی از مسایل اطراف نظامی سخن گفتیم از جمله اینکه: دوران زندگی نظامی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سلجوقیان چگونه بود. او در یک خانواده…

بیشتر بخوانید