نظامی گنجوی و آرمانشهر او – ۳

نظامی گنجوی و آرمانشهر او – ۳

نظامی آرمانشهر خود را تعر یف می کند آرمانشهر سرزمینی است که: «باز با تيهو شده خويش»  «به يكجا آب خورده گرگ با ميش»  مشخصات آرمانشهر نظامی چنین است: «اگر شير مرغت ببايد در اوست» و باز هم «بجز از شادي در آن نتوان يافت». اینجا سرزمین رزم است و بزم. زندگی سرشار از نیکی هاست. کین و نفرت در آن راهی ندارد. هر کس هرچه می تواند نیکی می کند و فداکاری. حسد و…

بیشتر بخوانید

نظامی گنجوی و آرمانشهر او – ۴

نظامی گنجوی و آرمانشهر او – ۴

م. کریمی دانیشیق ۰۲/۰۸/۱۴۰۰ نظامی شاعر متفکر و اندیشمند آذربایجان در “پنج گنج” خود طرح یک آرمانشهر ترکانه ای را ریخته است که در “مخزن الاسرار” مانیفستِ آرمانشهر بیان گشته و در آثار بعدی مانند خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر ستونهای این ساختمان پی ریزی شده و در اسکندرنامه ساختمان این طرح به پایان می رسد و در شرفنامه به معرفی کامل آن پرداخته و در اقبالنامه به تصویر می کشد. پنج…

بیشتر بخوانید