هویت طلبی امری مدرن و جهان شمول / عیسی نظری 

هویت طلبی امری مدرن و جهان شمول  /   عیسی نظری 

‍ هویت ، داشته های موجود یک انسان و یک جامعه ، هم در سطح محلی و هم جهانی است .( وارلیق ) سیستم امپریالیسم و شاخک های داخلی آن ، همواره در جهت عدم طرح ، تئوری های نو در جهان سوم ، تلاش نموده و اگر نتوانند از طرح آن مانع شوند ، همواره به طرح معکوس آن و تهی نمودن آن از معنی خودش کوشش نموده اند . می توانم چند تا…

بیشتر بخوانید