ملک نامه – تاریخ یا حماسه؟ / آنادردی عنصری

ملک نامه – تاریخ یا حماسه؟ / آنادردی عنصری

در مطالعه تاریخ ادبیات ایران دوره اسلامی مشاهده می کنیم که بعضی از کتب تاریخی تألیف شده بعد از مدتی مفقود شده و پژوهندگان به واسطه مستخرجاتی که از این کتب در بعضی منابع تاریخی پسین نقل شده آنها را بازشناخته اند. این نوع تألیفات گم شده در هر دوره تاریخی ممکن است وجود داشته باشد.۱ از آن جمله در دوره سلجوقیان نیز ما با این موضوع مواجه هستیم. مورخان و مؤلفان پسین به نگارش…

بیشتر بخوانید