فرهنگ بومی ماکو

فرهنگ بومی ماکو

آذربایجان سرزمین دلاوریها، زیباییها با فرهنگی غنی است. آذربایجان چهارراه حوادث تاریخی است که مردمش از خاکستر این حوادث، چون ققنوسهایی پر درآورده و سرفراز از حوادث تاریخ، هویت واقعی خود را حفظ کرده­اند. فرهنگی که با تمام تنوع و گسردگی­اش یکدست و زیباست. اینجا سخن از فرهنگ مي­رود و از مردمی كه داراي انسجام فرهنگي پذيرفته شده­اي است. تردیدی نیست که تمامي مشخصات فرهنگ، در وجود آثار تجلی می­یابد و بر تمامي انواع آن:…

بیشتر بخوانید