تشیع و مسئله زبان ترکی در روایت جلال آل احمد / دکتر سیدجواد میری

تشیع و مسئله زبان ترکی در روایت جلال آل احمد / دکتر سیدجواد میری

در تاریخ معاصر ایران من هیچ روشنفکر ایرانی ی را سراغ ندارم که در باب تشیع و “زبان ترکی” اندیشیده باشد. به عبارت دیگر، کمتر متفکری را در ایران سراغ دارم که زبان ترکی را به مثابه یک “مسئله اجتماعی” در نسبت با تحولات فرهنگی و دینی و تمدنی ایران مورد کندوکاو قرار داده باشد ولی جلال آل احمد به این مهم در نسبت با نوزایش ایران به صورت مستوفایی در “خدمت و خیانت روشنفکران”…

بیشتر بخوانید