رساله دده قورقود

رساله دده قورقود

نسخه ی ایرانی دیگری از دده قورقود در سال ۱۳۹۷ در تهران یافته شد و همراه خود مسائلی را پیش آورد و نهایتا با نتایج رضلیت بخشی به سرانجام رسید؛ به عبارت دیگر تا کنون چهار بار توسط عالمان مختلف در ایران منتشر شده و صدای آن در جهان شنیده شده است. آخرین اثری که همین اثر را تدوین و به بازار نشر تقدیم کرد کار بسیار خوب دکتر صدیق بود که به صورت ویژه…

بیشتر بخوانید