کدام روز کورش؟ / دکتر ضیاء صدرالاشرافی

کدام روز کورش؟ / دکتر ضیاء صدرالاشرافی

 نوشته شد درشنبه۶ آبان۱۳۹۶، بیست وهشتم، اکتبر۲۰۱۷: بازنگری درچهارشنبه۱۲تیر۱۳۹۸، سوم ژوئیۀ ۲۰۱۹   آخرین نگاه درجمعه پنجم آبان۱۴۰۱ //۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲ تاریخ ها رانسبت به سالِ (۲۰۲۲) سنجیده ام دکتر ضیاء صدرالاشرافی —————————- درتاریخ، به چند جهانگشا، لقبِ کبیرداده اند: کوروشِ کبیر، اسکندرِکبیر، پطرِکبیر وشاهِ فرهنگِ دوستی بنام فردریکِ کبیر. طبعاً سه کبیرِاول برایِ ملتهایِ مغلوب، کبیر نبودند. *** هفت آبان، کدام روزکوروش کبیر؟‎ درعصرِعلم، جدالِ دو دین، یا دو ایدئولوژی، ویا یک دین (تشیعِ ولایتِ…

بیشتر بخوانید