ماهیت دخالت دولت در آموزش عمومی / دکتر یوسف مرتضایی

ماهیت دخالت دولت در آموزش عمومی / دکتر یوسف مرتضایی

آموزش در دوران زیست بشری با هدف های اخلاقی و فلسفی و اغلب در مراکز مذهبی و توسط روحانیان بود و در کنار آموزشهای نظری، مهارتهائی مانند: سوارکاری، تیراندازی، سخنوری، دادوستد نیز بخشی از آموزشهای عملی محسوب می شد . عموما محتوای آموزش و آموزش دهنده توسط آموزش گیرنده انتخاب می شد و آموزش امری انتخابی بود . ارتباط جوامع و انتقال تکنولوژی های مختلف از یک جامعه به جامعه دیگر باعث شد بخشی از…

بیشتر بخوانید