تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۲۰ / سلجوقیان – ۱

تاریخ آذربایجان از پگاه تاریخ تا امروز – ۲۰  / سلجوقیان – ۱

م. کریمی متن سخنرانی ۴/۱۰/۱۴۰۰      می توان دوره ی سلجوقیان را دوران اوج تمدن تورکی – اسلامی دانست. زیرا در همین زمان علاوه بر تشکیل کشوری وسیع و قدرتمند، کشور انتظام یافته، امنیت برقرار گشته و سلاطین واهمه ی تغییر و تحول همراه با خشونت و کشتارهای جمعی وجود نداشت. هرچند رقابت های درون درباری در جریان بود اما انعکاس زیادی در جامعه نداشت، بلکه بر عکس بسیاری از سلاطین برای نشان دادن قدرت…

بیشتر بخوانید