همزیستی با طبیعت را از سرخپوستان بیاموزیم / غلامرضا خانی نور

همزیستی با طبیعت را از سرخپوستان بیاموزیم / غلامرضا خانی نور

گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخ پوستان : ۱. ما جزئى از طبيعت هستيم نه رئيس آن۲. ما هيچ گاه گياهى را با ريشه از خاك نمى كنيم .۳. ما موقع ساختن خانه، خاك را زياد جابه جا نمى كنيم . ۴. ما در فصل بهار،آرام روى زمين قدم بر مى داريم ، چون مادر طبيعت باردار است . ۵. ما هرگز به درختان آسيب نمى رسانيم ،ما فقط درختان پير و خشك را قطع…

بیشتر بخوانید