در باره یک مجادله اندیشه ورزی یا سیاست بازی / «مجید یونسیان»

در باره یک مجادله  اندیشه ورزی یا سیاست بازی / «مجید یونسیان»

سید جوادمیری دو دشمن برای خود دست و پا کرده است. اول ،ملی گرایان ایرانشهری دوم ملی گرایان سیاسی. با هردو در یک حوزه دچار چالش شده است. حوزه زبان وقومیت. میری بدون  تردید در این حوزه بدنبال نوعی باز آفرینی تئوریک یک اندیشه نو نیست بلکه قصد دارد با باز آفرینی یک تجربه تاریخی تفسیر نوینی ارائه دهد که در برگیرنده تلفیق میان دین بعنوان محور اتحاد یک جامعه در برابر عناصر فرهنگی وجغرافیایی…

بیشتر بخوانید